ยูนิเซิร์ท® ไวโอเล็ต

Unicert® Violet K7025-J & K7116-J 

Anionic dye for semi-permanent hair color 

Sunlight, bleaching and coloring the hair can cause hair color to turn with undesired undertones making it look unnatural. Hair correctors are used to eliminate the yellowish effect in gray hair and bleached hair. Our bestselling Unicert® Violet solves this problem by providing a high purity acid dye that neutralizes style-ruining brassy and yellow tones. 

คุณสมบัติทางเทคนิค: 

  • ตัวละครประจุลบโดยตรง 
  • สีย้อมกรด 
  • เกรดความบริสุทธิ์สูง – ตรงตามข้อกําหนด SCCS 
  • เข้ากันได้ดีกับสารลดแรงตึงผิว 
  • ความสามารถในการละลายน้ําสูงสุด 
  • ความสม่ําเสมอแบบแบทช์ต่อแบทช์ 

ประโยชน์ของเครื่องสําอาง: 

  • เกรดที่ไม่ซ้ํากันในตลาด – K7025-J 
  • สามารถใช้สําหรับสีผม 
  • ให้ผลป้องกันสีเหลืองในการแก้ไขสีผม 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

Want to find out more about our solutions? Got a regulatory question? Need help formulating?